Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, https://www.spglowienka.pl/

Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, https://www.spglowienka.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre załączniki dodane w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, Iwona Topolska.
 • E-mail: szp_glowienka@interia.pl
 • Telefon: 134219710

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience
 • Adres: ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka
 • E-mail: szp_glowienka@interia.pl
 • Telefon: 134219710

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, znajduje się pod numerem 8. Jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd znajduje się przy wejściu do hali sportowej, brak pochylni, brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych). Jedna toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, mieszcząca się przy zapleczu hali sportowej – szatnia dla uczniów. Przy szkole znajdują się się trzy parkingi, jeden dla rodziców uczniów, drugi dla pracowników szkoły oraz parking przy hali sportowej (brak wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych). Do budynku szkolnego prowadzą trzy wejścia. Budynek ma dwie kondygnacje, w części gdzie znajduje się hala sportowa jest winda dla osób niepełnosprawnych.