Samorząd szkolny

CELE DZIAŁANIA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz zachowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów w zespole, liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego planowania, działania, odpowiedzialności, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.