Patron

Benedykt Wierdak – nauczyciel i kierownik szkoły
w Głowience w latach 1884 – 1925

Urodził się 20.03.1859 r. w Kobylanach. Był synem Józefa i Katarzyny z Szamborowskich – małorolnych gospodarzy. Ukończył Szkołę Powszechną w Kobylanach, a następnie Seminarium Nauczycielskie w Jaśle.
15.08.1884 r. Rada Szkolna Okręgowa mianowała Benedykta Wierdaka tymczasowym nauczycielem
w Głowience. Przed rozpoczęciem pracy pojechał do Lwowa, celem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.
16.06.1885 r. Rada Szkolna Miejscowa złożona z czterech członków pod przewodnictwem ks. kanonika Ludwika Widzińskiego – proboszcza parafii krośnieńskiej, jednogłośnie powierzyła mu stałą posadę nauczyciela
w szkole w Głowience. Miesiąc później – 19.07 Rada Szkolna Krajowa na podstawie decyzji Rady Szkolnej Miejscowej, mianowała go rzeczywistym nauczycielem, przyznając mu pensję w wysokości 300 zł. Przed rozpoczęciem pracy
w szkole – 14. 08 Benedykt Wierdak złożył nauczycielską przysięgę. Od tej pory aż do roku 1925 nieprzerwanie pracował w szkole w Głowience.
Na pierwsze lata jego pracy przypada budowa murowanej szkoły, która została oddana do użytku 18.10.1891 r. Podczas uroczystości poświęcenia Benedykt Wierdak wygłosił przemówienie, dziękując wszystkim, którzy wsparli dzieło budowy szkoły. Zwracając się do mieszkańców Głowienki powiedział: „Jedną wszelako zanoszę prośbę do Was, a to jest ta, abyście na widok domu tego wyrzucili z serc Waszych wszelką niechęć do szkoły… i abyście prowadząc dzieci swe koło tego domu przy jakiejkolwiek sposobności, wskazywali im po drodze ten dom, w którym one przez naukę mają się uszlachetnić, a ja ze swej strony zapewniam Was, kształcić dzieci Wasze najsumienniej tak, aby się w czasie mogły stać pożytecznymi Bogu i ludziom, wlewać równocześnie w serca ich miłość
i wdzięczność do rodziców i wszystkich tych dobrodziejów, którzy im rękę do szczęścia podają – będzie moim obowiązkiem.”
W 1895 r. Benedykt Wierdak wszedł w skład Rady Szkoły, która nadzorowała szkoły w Głowience
i Suchodole. Dysponował w niej głosem stanowczym.
Benedykt Wierdak odegrał ważną rolę w życiu wsi. Współpracując z ks. Władysławem Sarną starał się ożywić działalność oświatową i kulturalną wsi. Organizował odczyty dla gospodarzy i szkolenia z zakresu gospodarstwa. Przyczynił się do otwarcia w 1903 r. bezpłatnej Czytelni Ludowej, jak również do powstania w 1909 r. przy Kółku Rolniczym: Straży Pożarnej.
Wraz ze swoją córką Marią Wierdakówną organizował przedstawienia dla mieszkańców wsi, jak również obchody rocznic państwowych, podczas których wygłaszał referaty.
W latach 1910 – 1914 wraz z młodzieżą uczestniczył w uroczystościach patriotycznych w Krośnie, organizowanych przez „Sokół” m.in. z okazji 119. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
W okresie I wojny światowej (1914 – 1918 ) wraz z rodziną przebywał w Głowience, troszcząc się o budynek szkolny, aby nie uległ dewastacji.
W 1921 r. dzięki staraniom jego i grona pedagogicznego, przy pomocy Koła Młodzieży „Splot”, rozpoczęto budowę pomnika ku czci ofiar I wojny światowej. Podczas jego poświęcenia 15.09.1922 r. Benedykt Wierdak wygłosił przemówienie.
W 1924 r. kierownik szkoły zasadził kilkanaście drzewek na gruncie zakupionym w 1912 r. pod budowę nowej szkoły.
W rok później przeszedł na emeryturę. Grono żegnało go z serdecznym żalem, tracąc w nim wyrozumiałego przełożonego, a zarazem dobrego kolegę. W Kronice Szkolnej zapisał:
„Po 41 latach pobytu w tutejszej gminie opuszczam szkołę w dniu 31 października 1925 r. – udając się na zasłużony stan spoczynku. Przez cały czas pobytu Opatrzność obdarzała mnie zdrowiem, więc nie brałem żadnego urlopu. Pracowałem sumiennie i gorliwie czego dowodem są dekrety pochwalne, które otrzymałem od przełożonej władzy. Pracowałem poza szkołą, jak w dawnem Kółku Rolniczem, w Czytelni Towarzystwa Oświaty, którą założyłem. Za mojem staraniem przeprowadzono w gminie meljorację gruntów. We wszystkich sprawach mających na względzie podniesienie oświaty lub dobrobytu tutejszych mieszkańców brałem udział. Odjeżdżając żegnam starszych i młodszych i życzę, aby w zdrowiu i bratniej zgodzie pracowali dla dobra odzyskanej Ojczyzny.”
Benedykt Wierdak zmarł 6.02.1927 r. Pochowano go w rodzinnym grobowcu w Krośnie.
O. Anzelm Kubit w swoich wspomnieniach pisze, że Benedykt Wierdak „…był całkowicie oddany swej pracy. Pojmował ją jako codzienny, rzetelny trud. Zachował się w życzliwej pamięci mieszkańców Głowienki, bo bardzo solidnie i uczciwie wychowywał i kształcił kilka pokoleń młodzieży”.
31.05.1987 r. nadano szkole w Głowience imię Benedykta Wierdaka, w dowód zasług jakie położył pierwszy kierownik szkoły dla rozwoju oświaty i kultury na wsi.