O szkole

Nasza Szkoła jest przyjaznym miejscem codziennej pracy i życia nauczycieli i uczniów. Jest to Dobra Szkoła, która ciągle się rozwija: stosuje programy autorskie, aktywne metody pracy, osiąga wysokie wyniki kształcenia, posiada nowoczesne wyposażenie, nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Jest szkołą dobrą także dlatego, że stwarza warunki i udziela dziecku pomocy, aby mogło uczyć się tego co niezbędne oraz tego, czego uczyć by się chciało.

Zapewniamy bezpieczeństwo ( „ szkoła to nasz drugi dom” ), dostęp do informacji. Organizujemy życie szkolne tak, by dawało uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowościowego i fizycznego, nie zapominając o tym, że „ w zdrowym ciele zdrowy duch” . Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami ,co sprzyja spójności oddziaływań wychowawczych i kierowaniu się w codziennej pracy uzgodnionym systemem wartości.

Jesteśmy kontynuatorami tradycji placówki i ideałów, które niesie patron szkoły. Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego, dzięki czemu ma podstawę zwracania się o wsparcie wtedy, gdy sama tego potrzebuje.

Od 2003 r. nasza szkoła posiada Certyfikat: „ Szkoła z Klasą”

Obowiązujące w szkole dokumenty: 
• Statut Szkoły
• Program wychowawczo-profilaktyczny
• Regulamin ZFŚŚ

Obecnie w naszej szkole w 8 oddziałach uczy się 154 uczniów. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 93 dzieci.

• Edukacja wczesnoszkolna

Pierwszy etap kształcenia obejmuje klasy I – III.  Uczniowie  pracują w oparciu o zintegrowane treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej i ruchowej. Ocenianie w klasach młodszych ma charakter opisowy, który uwzględnia rozwój intelektualny, emocjonalno – społeczny i fizyczny uczniów. Oprócz pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzone są zajęcia mające na celu uatrakcyjnienie pobytu uczniów w szkole. Są to przedstawienia teatralne, wyjazdy do kina, na basen, wycieczki klasowe oraz imprezy okolicznościowe. Uczniowie klas I – III mogą także wykazywać się swoimi zdolnościami poprzez uczestnictwo w międzyklasowych konkursach recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych i plastycznych.

• Drugi etap kształcenia obejmuje klasy IV – VIII

Dysponujemy:
• 9 salami lekcyjnymi
• pracownią komputerową z dostępem do Internetu
• pełnowymiarową salą gimnastyczną
• biblioteką i czytelnią

Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu kołach zainteresowań.

Z każdym rokiem systematycznie wzbogacana jest baza sprzętowa w celu podniesienia efektywności oraz atrakcyjności zajęć.

Dla uczniów, którzy mają problemy z nauką organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Po skończonych zajęciach uczniowie mogą spędzać czas na szkolnej świetlicy.

Na długiej przerwie uczniowie mogą zjeść gorący posiłek:

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który organizuje szereg akcji, konkursów, zabaw i dyskotek.

Członkowie SU na bieżąco informują o wydarzeniach szkolnych prowadząc gazetkę ścienną.

W szkole organizujemy wiele imprez kulturalnych i artystycznych:
• wyjazdy do kina, teatru
• koncerty środowiskowe
• okolicznościowe programy artystyczne
• spotkania z ciekawymi ludźmi.

We współpracy z Parafią organizujemy rekolekcje, pielgrzymki, jasełka.

Zapewniamy uczniom rozrywkę organizując dyskoteki, zabawy, wycieczki klasowe, rajdy turystyczne, wyjazdy na basen, narty, łyżwy…

Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach przedmiotowych: międzynarodowych, kuratoryjnych, międzyszkolnych i szkolnych osiągając wysokie wyniki. Biorą również udział w zawodach sportowych.