RODO

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience, ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka, tel./fax 13 42 197 10 lub 519 531 146, e-mail: szp_glowienka@interia.pl, reprezentowana przez mgr Iwonę Topolską – Dyrektora Szkoły
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan mgr Sylwester Litwin, z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu

Klauzula informacyjna ogólna

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience, ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka, tel./fax 13 42 197 10 lub 519 531 146, e-mail: szp_glowienka@interia.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator – Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience ( w celu rekrutacji, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudnienia pracowników i zatrudniania nowych pracowników)

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 • Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 • Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do
  (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji obowiązku 
       szkolnego/przedszkolnego, realizacji zatrudniania pracowników i zatrudniania nowych pracowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest
  Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience, ul. Szkolna 8, 38-455 Głowienka, tel./fax 13 42 197 10 lub 519 531 146, e-mail: szp_glowienka@interia.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator – Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani kontaktować przez adres e-mail: slitwin@poczta.onet.eu
  Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z systemu monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), gdzie monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników oraz w celu ochrony mienia.
 • Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, plac zabaw, parking szkolny, korytarze budynku.
 • O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu zakończenia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).